fbpx
0 Producten
Pagina selecteren

Privacy policy

1. DOEL
Deze Privacy Beleid zal u gedetailleerde informatie verstrekken in gemakkelijke en begrijpelijke taal over hoe we de informatie en persoonlijke gegevens gebruiken die u verstrekt aan "Dilis AMS" EOOD (hierna "let-out.se" genoemd). “Let-out.se” verzamelt en gebruikt de informatie en persoonsgegevens die gebruikers verstrekken wanneer ze de website let-out.se bezoeken voor de volgende doeleinden:
1.1. het sluiten en uitvoeren van contracten voor aan- en verkoop van goederen met klanten van de online winkel let-out.se, het verzenden van bestellingen naar klanten, het ontvangen van betalingen, het uitoefenen van het recht om gekochte goederen te weigeren, het retourneren van goederen voor omruiling, het voldoen van claims, evenals zoals alle andere doelen die verband houden met de uitvoering van de gesloten contracten voor aan- en verkoop van goederen met de klanten van de online winkel let-out.se;
1.2. het aanmaken en onderhouden van een klantprofiel bij registratie in de online winkel let-out.se;
1.3. het verzenden van een informatiebulletin (nieuwsbrief) en marketingvoorstellen naar de klant via elk type elektronische communicatie, inclusief e-mail en telefoon;
1.4. financiële en boekhoudkundige werkzaamheden, uitvoering van de bepalingen van de Boekhoudwet, de Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde, WVV en andere toepasselijke regelgeving;
1.5. om diensten te verbeteren, inclusief het creëren van nieuwe functionaliteiten van de e-shop, om informatieve zakelijke beslissingen te nemen door middel van samenvattende analyses en zakelijk onderzoek;

2. CATEGORIEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
2.1. Voor het behalen van de doelstellingen onder punt 1, subpunt 1.1. van dit beleid (sluiting en uitvoering van contracten voor aankoop en verkoop van goederen met klanten van de online winkel let-out.se) let-out.se verwerkt de volgende persoonlijke gegevens - naam, achternaam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer , Bankrekening;
2.2. Voor het behalen van de doelstellingen onder punt 1, subpunt 1.2. van dit beleid (aanmaak en onderhoud van een klantprofiel bij registratie in de online winkel let-out.se) verwerkt let-out.se de volgende persoonlijke gegevens – e-mailadres en inloggegevens; bij registratie met een Google-account: naam, achternaam en e-mailadres; bij aanmelding met een Facebook-profiel: voor- en achternaam, zoals deze zichtbaar zijn in het Facebook-profiel, foto op het Facebook-profiel en e-mailadres;
2.3. Voor het behalen van de doelstellingen onder punt 1, subpunt 1.3. van dit beleid (het versturen van nieuwsbrieven en marketingvoorstellen) verwerkt let-out.se de volgende persoonsgegevens – e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
2.4. Voor het behalen van de doelstellingen onder punt 1, subpunt 1.4. van dit beleid (financiële en boekhoudkundige activiteit) verwerkt let-out.se de volgende persoonlijke gegevens - naam, achternaam, pincode en factuuradres (in het geval van het uitgeven van een factuur aan een persoon); betalings- en transactiegegevens;
2.5. Voor het behalen van de doelstellingen onder punt 1, subpunt 1.5. van dit beleid verwerkt let-out.se de volgende persoonlijke gegevens – cookies (in het geval dat de klant cookies heeft ingeschakeld in zijn webbrowser, verwerkt het bedrijf gedragsregistraties van cookies die zich op de website bevinden), IP-adres, gegevens verstrekt door de browser naar klant, klikgegevens, bezochte producten.
2.6. let-out.se slaat geen creditcard-/betaalkaartgegevens op

 

3. DEADLINES VOOR DE OPSLAG VAN VERSCHILLENDE CATEGORIEN GEGEVENS
3.1. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt in verband met online bestellingen worden bewaard voor een periode van 5 (vijf) jaar om de juridische belangen van het bedrijf te beschermen in rechtszaken of administratieve geschillen met klanten van de e-shop, en boekhoudkundige documenten worden bewaard voor de wettelijke periode;
3.2. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij het registreren van een account op de website let-out.se worden bewaard voor een periode die niet langer is dan het bestaan ​​van het account van de klant op de website. Na het verstrijken van deze termijn neemt het Bedrijf de nodige zorg om deze gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen en te vernietigen.
3.3. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt voor het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingvoorstellen worden opgeslagen tot de intrekking van de toestemming voor de verwerking ervan;
3.4. Persoonsgegevens die worden verstrekt voor financiële en boekhoudkundige activiteiten worden bewaard voor de respectieve wettelijke termijn;
3.5. Persoonsgegevens verwerkt in het kader van punt 1, subpunt 1.5. van dit beleid - tot de vervulling van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

4. CATEGORIEEN VAN ONTVANGERS AAN WIE PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN BEKENDGEMAAKT
4.1. aan de natuurlijke personen op wie de gegevens betrekking hebben;
4.2. aan personen, indien voorzien in een normatieve handeling;
4.3. aan personen die persoonsgegevens verwerken;
4.4. van de eigenaren van Dilis AMS EOOD.
Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan ontvangers in derde landen en internationale organisaties.
“Let-out.se” verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers op basis van het contract tussen de Gebruiker en “let-out.se”.
De gebruiker gaat akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens om een ​​nieuwsbrief en marketingvoorstellen te ontvangen door een selectievakje aan te vinken.
De gebruiker kan de gegeven toestemming op elk moment intrekken door een selectievakje aan te vinken, dat zich in het klantencentrum van elke geregistreerde gebruiker bevindt.

5. CONSUMENTENRECHTEN
Elke gebruiker van de site heeft alle rechten op de bescherming van persoonsgegevens volgens de Bulgaarse wetgeving en de wetgeving van de Europese Unie.
Elke Gebruiker heeft het recht om:
● Bewustwording (in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder);
● Toegang tot uw eigen persoonsgegevens;
● Aanpassing (indien gegevens onjuist zijn);
● Verwijdering van persoonsgegevens (recht om te worden vergeten);
● Beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens;
● Overdraagbaarheid van persoonsgegevens tussen individuele beheerders;
● Bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;
● De betrokkene heeft ook het recht om niet het onderwerp te zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen heeft voor de betrokkene of hem op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft;
● Recht op gerechtelijke of administratieve bescherming indien de rechten van de betrokkene zijn geschonden.
● De gebruiker kan om verwijdering verzoeken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
● Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
● De gebruiker trekt zijn toestemming waarop de gegevensverwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
● De gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen wettelijke gronden om de verwerking voorrang te geven;
● Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
● Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van een lidstaat dat van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke;
● Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen en de toestemming is gegeven door de ouder die verantwoordelijk is voor het kind.
De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens door de beheerder te beperken wanneer:
● Daag de juistheid van persoonsgegevens uit. In dit geval geldt de beperking van de verwerking voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van persoonsgegevens te verifiëren;
● De verwerking is illegaal, maar de Gebruiker wil niet dat de persoonlijke gegevens worden verwijderd, maar vereist in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;
● De Beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de Gebruiker heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of beschermen van rechtsvorderingen;
● Bezwaar tegen de verwerking in afwachting van verificatie of de rechtsgronden van de beheerder prevaleren boven de belangen van de Gebruiker.
● Recht op overdraagbaarheid – De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder hinder van de controleur. aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contractuele verplichting en de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene ook het recht om de directe overdracht van persoonsgegevens van de ene controller naar de andere te ontvangen, indien dit technisch haalbaar is.
● Recht van bezwaar – Gebruikers hebben het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is verplicht de verwerking te beëindigen, tenzij hij aantoont dat er overtuigende rechtsgronden zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen . In geval van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dient de verwerking onmiddellijk te worden stopgezet.
● Klacht bij de toezichthoudende autoriteit – Elke Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbank.

Dit privacybeleid is vastgesteld op 25.10.2020 en is van kracht vanaf die datum.

Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy
Uitlaten